Nagrody

 

logotyp2

1.Dla 7 zwycięskich szkół – po jednej w każdym rankingu gmin, przewidziana jest nagroda w postaci jednodniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (Gmina Krzeszów) (pierwszeństwo będą miały dzieci i młodzież, których rodzice wyemigrowali w celach zarobkowych, pochodzący z rodzin wielodzietnych oraz dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych).

W trakcie wyjazdu organizator zapewnia bezpłatnie:

-45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach;

-wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie pod opieką wyszkolonych instruktorów.;

-transport z siedziby szkoły do Krzeszowa i z powrotem;

-ubezpieczenie uczestników wycieczki;

-wyżywienie.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Organizatorem zapewnia przygotowanie wycieczki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

2.Udział delegacji szkół biorących udział w Konkursie w Forum podsumowującym zadanie Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”, podczas którego uczestnicy otrzymają materiały promocyjne wyprodukowane z surowców wtórnych.

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.