Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 

 

    HARMONOGRAM2HARMONOGRAM1

Harmonogram rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1 2 3
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca
do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Do 4 sierpnia 2020 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum. Od 13 sierpnia
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00