Warunki i kryteria rekrutacji (wyciąg z regulaminu)

rekrutacja 2020 2021

§ 8

Warunki i kryteria rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych m. in. przez kuratora oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek opisany w ust. 1 podstawą przyjęcia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskana przez dodanie łącznej liczby punktów z:

a) egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maksymalnie 100 pkt.). Wyniki procentowe z języka polskiego, matematyki przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 0,35 pkt., natomiast z języka obcego nowożytnego 1% = 0,3 pkt Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 100 pkt. Suma punktów uzyskanych za każdy zakres zaokrąglona do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych z egzaminu.

b) wynikających z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 72 pkt.) z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy oraz jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia;

c) za osiągnięcia, o których mowa w § 10 (maksymalnie 28 pkt.).

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w sposób następujący:

a) maksymalnie 70 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki:

celujący 35 pkt.
bardzo dobry 30 pkt.
dobry 25 pkt.
dostateczny 15 pkt.
dopuszczający 10 pkt

b) maksymalnie 30 punktów po przeliczeniu ocen z języka obcego nowożytnego na punkty:

celujący 30 pkt.
bardzo dobry 25 pkt.
dobry 20 pkt.
dostateczny 10 pkt.
dopuszczający 5 pkt

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, jeśli Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie mające jednakową wartość następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata;

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g.objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 9.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów wskazanych 
w § 8ust. 3 lit. b):

celujący 18 pkt.
bardzo dobry 17 pkt.
dobry 14 pkt.
dostateczny 8 pkt.
dopuszczający 2 pkt.

§ 10.

1. Punkty dodatkowe przysługują:

    a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

    b) za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione   na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (co najwyżej 18 pkt.), w tym:

         a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim       organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

-       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

-       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

-       tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

-       tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,

-       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

-       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

-       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

-       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;

-       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

-       dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,

-       tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

-       tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

-       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a.–d., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-       międzynarodowym – 4 pkt.,

-       krajowym – 3 pkt.,

-       wojewódzkim – 2 pkt.,

-       powiatowym – 1 pkt,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem na podstawie regulaminów tych zawodów (konkursów)

    c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w         szczególności w formir wolontariatu - do 3 punktów

2. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

https://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/

4. Za osiągnięcia wymienione w § 10 ust. 1 kandydat może uzyskać co najwyżej 28 pkt.