Koło PCK

 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

 

www.pck.pl

 

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

 

SK PCK w naszej szkole ma bardzo bogate tradycje. Wiele pokoleń uczniów aktywnie angażowało się i angażuje nadal w jego działalność. Szczególnie bliscy są nam najmłodsi, stąd też wiele naszych działań skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży. Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych.

 

 

Obecnie w niżańskim liceum opiekę nad Szkolnym Kołem PCK sprawuje pani mgr Aneta Szybka. Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń, pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.