31100W dniach 11 i 25 października br. w ramach zajęć z wychowawcą  oraz wiedzy o społeczeństwie odbyły się kolejne z cyklu zaplanowanych spotkań poświęconych szerzeniu wśród młodzieży bezpłatnej edukacji prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

W roli prelegentki wystąpiła znana już młodzieży  mecenas i członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie,  Magdalena Golik-Bigos. Słuchaczami wykładów byli  uczniowie klas 2c oraz 4a. Tematyka dwugodzinnego spotkania dotyczyła omówienia odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zawodów prawniczych, umiejętności redagowania pism urzędowych takich jak: pozew, zażalenie, skarga, apelacja itp. 

Już na wstępie pani mecenas stwierdziła, że „ według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich odpowiedzialność prawną za czyny dziecka do ukończenia 13 lat ponoszą rodzice. W przedziale 13–17 lat w grę wchodzi odpowiedzialność za czyny karalne (przestępstwa oraz niektóre wykroczenia).” Wobec nieletniego sąd rodzinny może podjąć szereg działań:  ustanowienie nadzoru kuratora, umieszczenie w zawodowej rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (szkoła z internatem o podwyższonym rygorze), czy tez w zakładzie poprawczym – dodała Magdalena Golik – Bigos.

Drugie spotkanie zorganizowano z myślą o tegorocznych maturzystach (klasa 4a) i poświęcone było omówieniu zawodów  prawniczych oraz specyfiki studiów prawniczych. Jak zaznaczyła pani mecenas: „ Pierwszy rok  studiów ma charakter przygotowawczy. Dominują na nim przedmioty historyczne: prawo rzymskie, historia prawa, historia państwa oraz metodologiczne: pojęcia i metody prawoznawstwa, logika. Podczas kolejnych lat student poznaje poszczególne działy wiedzy prawniczej, zapoznaje się z dość hermetycznym językiem typowym dla tej dziedziny nauki. Na II i III roku uczy się  historii doktryn prawnych oraz poszczególnych gałęzi prawa. W ramach konwersatoriów studenci podejmują interpretację prawa, analizując konkretne przypadki (tzw. casusy).”

Prelegentka w przystępny sposób przybliżyła też uczniom szeroki wachlarz możliwości po ukończeniu studiów prawniczych. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa można zdobyć uprawnienia do wykonywania takich zawodów, jak: adwokat (aplikacja adwokacka), radca prawny (aplikacja radcowska), sędzia (aplikacja sędziowska), prokurator (aplikacja prokuratorska), komornik (aplikacja komornicza), notariusz (aplikacja notarialna) – wyjaśniła mecenas z Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Przypomnijmy, że rozwijana na terenie „Czarnieckiego”  edukacja prawna ma za zadanie kształtować postawy obywatelskie, aktywizować młodzież w zakresie edukacji prawnej i historycznej, aby zapobiec wykluczeniu prawnemu w przyszłości. Celem tego typu zajęć jest zdobycie przez uczniów wiedzy na  temat praw i obowiązków obywateli, nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz zagrożeń płynących z nieznajomości prawa.

Edukację prawną na terenie niżańskiej szkoły konsekwentnie od wielu lat realizują nauczycielki wiedzy o społeczeństwie, Anna Andres i Urszula Fedorowska.