Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

logoPCK

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

SK PCK w naszej szkole ma bardzo bogate tradycje. Wiele pokoleń uczniów aktywnie angażowało się i angażuje nadal w jego działalność. Szczególnie bliscy są nam najmłodsi, stąd też wiele naszych działań skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży. Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych.

  • W okresie przedświątecznym prowadzimy zbiórkę zabawek i słodyczy, którymi następnie obdarowujemy dzieci z najuboższych rodzin.

  • Przeprowadziliśmy akcję zbiórki zabawek dla oddziału dziecięcego niżańskiego szpitala.

  • Członkowie koła przygotowali też jasełka bożonarodzeniowe dla dzieci z domu dziecka w Rudniku.

  • Bardzo ściśle współpracujemy z innymi organizacjami, których celem jest pomoc potrzebującym. Współpracujemy z niżańską stacją Caritas, z Zarządem Rejonowym PCK w Stalowej Woli.

  • Promujemy wiele akcji podejmowanych przez PCK, np. „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej”, 8 Maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca”, „Gorączka Złota”.

  • Każdego roku szkolnego organizujemy apele szkolne, których celem jest propagowanie idei ruchu czerwonokrzyskiego oraz zapoznaniem uczniów z historią, zadaniami i pracą PCK oraz szkolnych kół PCK.

Obecnie w niżańskim liceum opiekę nad Szkolnym Kołem PCK sprawuje pani mgr Aneta Szybka. Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń, pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.