Wybrane stałe fizyczne i astronomiczne
 
Nazwa Symbol Wartość Jednostka
atomowa jednostka masy u 1.6605402·10-27 kg
długośc fali Comptona elektronu lc 3,4263089·10-12 m
elektronowolt eV 1.6021892·10-19 J
elektryczny ładunek elementarny e 1,6021892·10-19 C
jednostka astronomiczna AU 149 600 000 km
klasyczny promień elektronu re 2,8179380·10-15 m
kwant strumenia magnetycznego h/2e 9,284832·10-24 J/T
liczba Avogadro NA 6,022045·1023 1/mol
liczba e exp 2,7182 -
liczba Loschmidta L 2,686754·1025 1/m3
liczba Pi 3,1415926535897932385 -
magneton Bohra µb 9,274078·10-24 J/T
magneton jądrowy µj 5,050824·10-27 J/T
masa Słońca MS 1,989·1030 kg
masa Ziemi MZ 5,978·1024 kg
masa spoczynkowa elektronu me 9,109534·10-31
0,000549
kg
u
masa spoczynka mionu mµ 1,883566·1028 kg
masa spoczynkowa neutronu mn 1,6749543·10-27
1,008665
kg
u
masa spoczynkowa protonu mp 1,6726485·10-27
1,007277
kg
u
masa spoczynkowa jądra wodoru H11 1,0078252 u
masa spoczynkowa jądra deuteru H21 2,014102 u
masa spoczynkowa jądra trytu H31 3,0160500 u
masa spoczynkowa jądra helu 3,2 He32 3,0160299 u
masa spoczynkowa jądra helu 4,2 He42 4,0026033 u
moment magnetyczny elektronu µe 9,284832·10-24 J/T
moment magnetyczny mionu µµ 4,490474·10-16 J/T
moment magnetyczny protonu µp 1,4106171·10-26 J/T
objętość molowa Vm 22,41383·10-3 m3/mol
prędkość kosmiczna pierwsza V1 7,91 km/s
prędkość kosmiczna druga V2 11,19 km/s
prędkość kosmiczna trzecia V3 16,7 km/s
prędkość światła w próżni c 299792458 m/s
promień Bohra a0 0,52917706·10-10 m
przenikalnośc elektryczna próżni e0 8,854187818·10-12 F/m
przenikalność magnetyczna w próżni u0 1,25663706144*10-6 H/m
przyspieszenie ziemskie g 9,80665 m/s2
rok świetlny - 9,46·1011 km
stała Feigenbauma F 4,669201609 -
stała Boltzmanna k 1,380622·10-23 J/K
stała Faradaya F 96484,56 C/mol
stała gazowa R 8,31441 J·mol-1·K-1
stała grawitacyjna G 6.6720·10-11 N·m2·kg-2
stała Plancka h 6,626176·10-34 J/Hz
stała Rydberga R 10973731,77 1/m
stała Stefana-Boltzmanna sigma 5,67032·10-8 W·m-2·K-4
stosuek ładunku do masy elektronu e/me 1,7588047·10-11 C/kg