ologowanie

 

729x308Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego –  rozpoczynamy V etap

Powiat Niżański złożył wniosek i po raz kolejny uzyskał dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”w celu szczegółowym nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez szkoły prowadzone przez Powiat Niżański – RCEZw Nisku, LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, ZSw Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz SOSWw Rudniku nad Sanem, a także Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. W działania prowadzone przez w/w włączą się: KPP w Nisku, KPPSPw Nisku, WORDw Tarnobrzegu, PSSEw Nisku, RCKiKw Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz po raz pierwszy Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nisku. Do projektu zaangażowano również: Publiczną Szkołę Podstawową w Bystrem, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jarocinie, Publiczną Szkołę Podstawową w Kurzynie Średniej oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Jeżowem – Podgórzu – oddziały przedszkolne.

Realizacja projektu włączającego do wspólnego działania różne podmioty – samorządowe, oświatowe, służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe oraz instytucje szkoleniowe – buduje więzi i relacje w lokalnym środowisku zwiększające jego poczucie bezpieczeństwa.

Projekt jest kontynuacją projektów realizowanych w latach 2017 – 2019 i w 2022. Jest innowacyjny i wprowadza nową jakość w zakresie ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również angażuje do projektu dorosłych, seniorów i osoby niepełnosprawne.

Wartość projektu wynosi 110.000 zł, w tym 100.000 zł to dotacja, a 10.000 zł to wkład własny finansowy.

- W ramach projektu zrealizowane zostaną działania (m. in. szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte i skierowane do określonej wiekowo grupy odbiorców) skierowane do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i wychowanków naszych szkół i placówek oświatowych, dorosłych oraz seniorów – uwzględniając w miarę możliwości zgłaszane przez nich potrzeby w tym zakresie. Szkolenia z pierwszej pomocy odbędą pracownicy SOSW w Rudniku nad Sanem. W ramach projektu zakupionezostaną materiały odblaskowe oraz defibrylator AED do ZS w Rudniku nad Sanem. Po raz kolejny w ramach projektu przeprowadzona zostanie, wspólnie z RCKiK w Rzeszowie, akcja krwiodawstwa – w Nisku i w Rudniku nad Sanem. Podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego w Jeżowem zorganizowana zostanie akcja „Młodzież i dorośli – świadomi i bezpieczni w ruchu drogowym i życiu codziennym”. Projekt zakończy forum podsumowujące wszystkie działania zaplanowane w projekciemówi Starosta Niżański Robert Bednarz.